Řízení školy

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu s názvem Základní škola Stonava, který řídí ředitel školy. Vedoucí učitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou – pracují jako tým. Při vedení zaměstnanců vytváří vedoucí učitelka ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, ponechává dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Školní vzdělávací program vzniká za spolupráce obou učitelek. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu školy, z výsledku jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Věkově smíšené třídy jsou v naší mateřské škole samozřejmostí. Děti ve věku od 2 do 7 let tak majíi možnost hrát si nejen se svými vrstevníky, ale také si vzájemně pomáhat. Cílem je i nadále pracovat ve třídách heterogenních, respektovat zvláštnosti dětí, vyhledávat děti nadané a všem dětem umožnit kvalitní vzdělávání přiměřené jejich vývoji, možnostem a schopnostem.

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

Současnost

V areálu Mateřské školy Stonava-Dolany se nachází dvě samostatné budovy mateřských škol, které společně využívají novou rozlehlou zahradu nabízející nepřeberné množství prvků a úzce spolu spolupracují. Nová budova Mateřské školy Stonava-Dolany čp. 1165 byla se zahradou otevřena v září 2018, je jednotřídní s názvem Housenečky, převážně pro děti mladší ve věku dvou až čtyř let. Stávající budova Mateřské školy Stonava-Dolany čp. 565 je rovněž jednotřídní s názvem Motýlci, převážně pro děti starší.

Nejbližší okolí školy tvoří areál základní školy a několik rodinných domů. Lokalita umožňuje vycházky do přírody (les, řeka, rybník) a na nedaleké hřiště.

V areálu základní školy využíváme tělocvičnu a sportovní hřiště. Od dubna 2016 mohou děti pracovat s interaktivní tabulí i v mateřské škole.

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

 

Třída Housenečky

Vstupní místnost slouží k odložení obuvi, následuje šatna pro děti, na kterou navazuje vstup do WC a koupelny i vstup do třídy s hernou. Třída je využívána jak ke stravování, tak k výtvarným činnostem. Herna je dětem určena pro hru a v odpoledních hodinách slouží k odpočinku dětí, kde se denně ukládají matrace. Z herny je možno vejít do místnosti určené pro uskladnění matrací a ložního prádla pro děti. Tato část je k dispozici i k případným konzultacím. Nedílnou součástí je také výdejna jídel, šatna pro personál, WC, kumbál, místo pro uskladnění čistících prostředků a pomůcek. Budova je s vlastním elektrickým vytápěním, které je umístěno napravo od vchodových dveří.

 

Třída Motýlci

Budova je dvoupodlažní, v přízemí se nachází šatna dětí a zaměstnankyň, WC s koupelnou, třída a herna. V patře je jídelna, přípravná kuchyňka, ložnice a 2 místnosti pro uskladnění čistících prostředků a pomůcek. Budova je podsklepená, s vlastním elektrickým vytápěním fungujícím na principu nahřívání vody v nádržích a následného rozvodu do celé budovy.

Plníme požadavek vzdělávání formou jazykové propedeutiky, tzn. příprava dětí na život v mnohojazyčném světě, vytvoření vztahu k cizímu jazyku a vytvoření povědomí o existenci jiných jazykových kódů sloužících k dorozumívání. Děti jsou s cizím jazykem – angličtinou seznamovány hravou formou 1x týdně s paní externistkou, ale i v průběhu pobytu v mateřské škole, a to při řízené činnosti s kmenovými učitelkami mateřské školy. O způsobu seznamování dětí s cizím jazykem informujeme rodiče, nabízíme přístup na vzorovou ukázku. Tato nadstandardní aktivita je poskytována všem dětem v rámci standardního vzdělávání bez dalších finančních požadavků. Rodiče mohou pro své děti tohoto nadstandardu využít, ale nemusí. Pokud této nabídky v podobě nadstandardní aktivity nevyužití, dětem je v mateřské zajištěn plnohodnotný program v souladu se školním vzdělávacím programem.

Od ledna 2016 je nejstarším předškolákům nabídnuta nadstandardní aktivita ,,CHYTRÁ HLAVIČKA, BYSTRÁ RUČIČKA“, k upevnění vědomostí a dovedností potřebných k rozvoji školní zralosti a připravenosti.

Mezi nadstandardní aktivity se řadí i ,,LOGOHRÁTKY“. Určen je dětem se všemi druhy poruch řeči, které potřebují procvičovat svůj jazýček a mimické svaly tolik potřebné k mluvení. Je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulace myšlenek dětí. V průběhu října bude organizována logopedická depistáž (vyšetření), na jehož základě bude rodičům doporučen další postup.

 

Zařízení obou budov je přizpůsobeno individálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem. Třídy jsou upraveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné a podnětné prostředí pro jejich celodenní pobyt a umožňovaly dostatečné uspokojení jejich činnostních a hravých potřeb, aby zjistily přiměřené soukromí a rozvíjely kognitivní a sociální kompetence dětí. Prostory tříd umožňují realizovat nejrůznější druhy spontánních, frontálních i skupinových činností. Velikost tříd umožňuje členění koutků, jejich zaměření je stále rozšiřováno s ohledem na zájmy dětí. Děti se učí respektovat vymezený prostor pro určitý druh činností. Většina vybavení je umístěna takf, aby byla dětem volně přístupná k samostatnému použití při dodržování dohodnutých pravidel. Vybavení hračkami, pomůckami, materiálem odpovídá počtu a věku dětí a je stále doplňováno a obohacováno. Třídy jsou vybaveny moderním dětským nábytkem, vkusně esteticky upravené, což ve velké míře přispívá k samotnému estetickému cítění a vývoji dětí. Děti se samy podílejí svými výtvory, návrhy k doplnění vzhledu svých tříd, celých budov.

Snažíme se získat sponzorské dary ve formě finanční a materiální od rodičů a také od firem, které provádí na našem zařízení opravy nebo stavební úpravy.