Vzdělávací obsah

Během svého pobytu v mateřské škole získávají děti poznatky ze všech oblastí, které v našem školním vzdělávacím programu představují barvy duhy, které jsou zvoleny jako symbol prolínání všech pěti interakčních oblastí.

MODRÁ DUHA (barva nebe, vzduchu, vody) - Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Záměrem je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.

 

ŽLUTÁ DUHA (barva slunce) - Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Záměrem je rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, krealitivtu a sebevyjadřování.

 

ČERVENÁ DUHA (barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství) - Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

Záměrem je utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

 

FIALOVÁ DUHA (barva slavností, slavnostního oblečení) - Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní)

Záměrem je uvést dítě do společenství ostatnídch lidí, do života v lidské společnosti i do světa kutlury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, společenské, morální i estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

 

ZELENÁ DUHA (barva přírody, stromů, trávy, ekologie) - Dítě a svět (oblast environmentální)

Záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konce globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)
Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zpracovány tak, aby byly pro pedagoga srozumitelné a aby s jejich obsahem mohl dále pracovat. Každá oblast zahrnuje vzájemně propojené kategorie, kterými jsou vzdělávací nabídka a dílčí vzdělávací cíle. Z těchto pak vyplývají očekávané výstupy celého školního vzdělávacího programu, které je možno formulovat, jako dosažení jednotlivých kompetencí, prakticky využitelných pro další vzdělávání dětí.

Tyto výstupy se vztahují k jednotlivým vzdělávacím oblastem a jsou postupně tvořeny zvládnutím dílčích cílů popsaných témat školního vzdělávacího programu.